nasz kanal TV

Pogoda

Obsluga techniczna
ALFA TV

2017-02-15 10:30:03

VII Edycja Konkursu Fotograficznego "Kobieta w obiektywie"

ROZDZIAŁ I

Informacje ogólne

 

1. Organizatorem Konkursu (zwanym dalej: „Organizatorem”) jest: Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „PASJA” z siedzibą w Domu Kulltury w Płotach przy: T. Kościuszki 7, 72-310 Płoty

3. Adres Biura Organizacyjnego:

Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „Pasja” z siedzibą w Domu Kultury

ul. T. Kościuszki 7

72-310 Płoty

tel. 91 38 51 301

adres e-mail: mgok_ploty@wp.pl

 

 

ROZDZIAŁ II

Cele konkursu

 

Celem konkursu jest rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania fotografią, umożliwienie fotografom-amatorom artystycznej, emocjonalnej wypowiedzi oraz prezentacji twórczych dokonań szerszemu odbiorcy.

 

ROZDZIAŁ III

Warunki udziału w konkursie

 

 • Konkurs skierowany jest do uczniów szkół  podstawowych, gimnazjów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych.
 • Konkurs oceniany będzie w dwóch kategoriach wiekowych:

       I kategoria – do 18 lat,

      II kategoria – 18 lat i wyżej

 • Każdy uczestnik Konkursu składa trzy samodzielnie wykonane prace.
 • Uczestnik dostarcza  na Konkurs prace w postaci czarno-białej lub barwnej odbitki                                                        w formacie od 20x30 cm  oraz w postaci elektronicznej (np. CD) w formacie JPG (nie  zmieniać rozdzielczości zdjęć, najlepsza możliwa jakość).
 • Do prac powinna być dołączona Karta Zgłoszenia wypełniona czytelnie pismem drukowanym lub maszynowym. Karta Zgłoszenia i Regulamin Konkursu są dostępne na stronie www.mgokploty.pl
 • Prace niespełniające kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu.
 • Prace należy dostarczyć osobiście lub nadesłać w terminie do dnia 02.03.2017r. (decyduje data wpłynięcia) na adres Biura Organizacyjnego.
 • Nadesłane prace nie będą zwracane uczestnikowi konkursu.
 • Koszty wysyłki prac zgłaszanych do Konkursu oraz wszelkie opłaty przewozowe ponosi Zgłaszający. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie prac lub ich zaginięcie podczas doręczenia.
 • Wszystkie prace muszą zawierać na odwrocie:

 imię i nazwisko autora; kategorię wiekową;  nr telefonu (ew. e-mail) oraz tytuł .

Uwaga: prace uszkodzone nie będą dopuszczone do Konkursu.

 

ROZDZIAŁ IV

Ocena i nagrody

 

 • Dostarczone prace oceniać będzie Komisja Artystyczna powołana przez Organizatora Konkursu.
 • Najistotniejszym kryterium oceny będzie pomysłowość i kreatywność w wykorzystaniu i przedstawieniu kobiety z pasją.
 • Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce oraz dyplom.
 • Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną 07.03.2016 r. na stronie internetowej Domu Kultury w Płotach- www.mgokploty.pl
 • Wręczenie nagród nastąpi w dniu 08.03.2017 r. o godz. 17.00 podczas uroczystych Gminnych Obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet w Domu Kultury w Płotach ul.Kościuszki 7.
 • Decyzja Komisji Artystycznej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

 

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Dostarczenie pracy na Konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na warunki Regulaminu, a także na przetwarzanie danych osobowych Uczestników dla potrzeb działalności Organizatora.
 • Udział Uczestnika w Konkursie oznacza jego akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
 • Regulamin Konkursu oraz Karta Zgłoszenia zostaną udostępnione na stronach internetowych Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych „Pasja” – www.stowarzyszeniepasja.org oraz Domu Kultury w Płotach- www.mgokploty.pl

 

 

Karta zgłoszenia do konkursu fotograficznego Kobieta w obiektywie pt. „Kobieta z Pasją”

Dane uczestnika konkursu

 

 1. Imię i nazwisko………………………………………………………………………...
 2. Adres…………………………………………………………………………………...
 3. Numer telefonu………………………………………………………………………...
 4. Adres e-mail……………………………………………………………………………

 

Tytuł/-y fotografii

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

Oświadczenie

 

Oświadczam , że jestem autorem nadesłanego/- ych zdjęcia/ zdjęć oraz, że nie naruszam jakichkolwiek praw osób trzecich oraz obowiązujących przepisów prawa. Udział w konkursie jest jednoznaczny         z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie nadesłanych prac konkursowych przez organizatora- Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych Pajsa.

 

 

…………………………………………………………………………………….

(miejscowość, data,  podpis)

 

Zgoda na przetwarzanie danych

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr101, poz.926 z późn. zm.) przez organizatora konkursu w celu przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania zgłoszonych fotografii.

 

 

……………………………………………………………………………………….

(miejscowość, data, podpis)

 

 

Zgoda na udział w konkursie osoby niepełnoletniej

(wypełnić w przypadku uczestników niepełnoletnich)

 

Ja, niżej podpisana /y ………………………………………………… jako przedstawiciel ustawowy nieletniego …………………………………………………..................     wyrażam zgodę na jego udział w konkursie fotograficznym Kobieta w obiektywie na zasadach określonych                                      w Regulaminie konkursu.

 

 

……………………………………………………………………………………..

(miejscowość, data, podpis)+ dodaj swoją opinie
Autor:
E-mail:
Treść:

Komentarze są własnością ich twórców.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.